notary public fees1. Stałe opłaty notarialne: Za wyjątkiem spraw zawiłych, za usługę notarialną pobiera się opłatę stałą, ustalaną z klientem jeszcze przed jej dokonaniem. Jeśli jednak podczas spotkania okaże się, ze sprawa jest bardziej skomplikowana lub wymaga większej ilości dokumentów niż zostało to wcześniej przedstawione przez klienta, zastrzegamy prawo renegocjacji kwoty bądź zastosowania stawki godzinowej.

2. Stawka godzinowa: Nasza stawka godzinowa wynosi obecnie £275.00. Zastrzegamy prawo do jej zmiany w przypadku niezwykle pilnej sprawy, wymagającej pracy poza godzinami pracy kancelarii bądź podczas weekendu.

3. VAT: Nie jesteśmy obecnie zarejestrowany dla potrzeb Vat-u.

4. Wydatki: Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wydatków, które zostały dokonane w jego imieniu. Przykładowe wydatki to: opłaty za rejestracje i publikacje w angielskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, opłaty w ambasadach, rejestrach przedsiębiorców; opłaty sadowe, w tym opłaty za znaczki sądowe. Powyższe wydatki nie zostaną poniesione, jeśli wcześniej klient nie wyrazi na nie zgody.

5. Zaplata: Za dokonane czynności pobieramy należność w momencie podpisywania dokumentów, bądź w chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak za dokonana prace zostanie wystawiony rachunek, zapłatę należy uiścić w momencie jego otrzymania.

6. Czas spędzony nad dana sprawa, za który należy się oplata: W jego skład wchodzi czas poświęcony nad sprawą od samego początku aż do jej zakończenia. W szczególności: przedwstępna porada, przygotowanie dokumentu, uczestnictwo w spotkaniu, sporządzanie dokumentacji, rozmowy telefoniczne, korespondencja (email, fax), sporządzanie kopii i odpisów niezbędnych dla potrzeb Notariusza. Wszelka korespondencja, emaile oraz rozmowy telefoniczne są rozliczane co 6 minut bądź za czas im poświecony.

7. Czynności przygotowawcze: obejmują one sprawdzanie i zajmowanie się dokumentami przedłożonymi przez klienta oraz wszelkimi poleceniami z nimi związanymi; rozważanie oraz sporządzanie dokumentów przed, podczas i po spotkaniu z klientem; wprowadzanie poprawek i wypełnianie luk w dokumentach; spełnianie dodatkowych wymogów i formalności wymaganych przez obce państwa.

8. Twoi profesjonalni doradcy: Do obowiązków Notariusza nie należy udzielanie porad prawnych odnośnie danego dokumentu. Jego rola sprowadza się do upewnienia się, że klient rozumie zawartość dokumentu i chce nadać mu moc wiążącą. W związku z powyższym, aby uzyskać poradę prawna należy udać się do profesjonalnego doradcy, który praktykuje prawo w państwie, do której dokument zostanie przesłany.

9. Nasze obowiązki: Obowiązkiem Notariusza jest potwierdzenie tożsamości klienta oraz jego zdolności prawnej. Ponadto, jest on zobowiązany upewnić się, ze klient rozumie wszystkie czynności i się z nimi zgadza. W niektórych przypadkach, wymagane będzie dokonanie tłumaczenia. Notariusz powinien zapewnić, aby dokument w kwestii jego wykonania, formy oraz zawartości spełnia wszystkie wymogi ustanowione przez prawo angielskie lub obcego państwa. Musi być pewien, ze wola klienta jest nieprzymuszona i nie ma do czynienia z próba popełnienia przestępstwa, przemocą lub przymusem. Jeśli Notariusz ma uzasadniona obawę, ze zachodzi jeden z wyżej wymienionych przypadków ma prawo odmówić przeprowadzenia sprawy.

10. Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Legalizacja konsularna: Niektóre pastwa wymagają, aby dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granica, zostały poświadczone przez apostille. Polega to na potwierdzeniu przez odpowiedni urząd państwowy, że pieczęć oraz podpis należą do angielskiego Notariusza. W Wielkiej Brytanii odpowiedzialne za to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niekiedy, taki dokument trzeba wysłać do angielskiej ambasady znajdującej się w docelowym państwie. Ambasada załącza do dokumentu swój certyfikat. Informacje, czy dany dokument wymaga apostille, można uzyskać u prawnika prowadzącego sprawę. Notariusz ma możliwość uzyskania takiej legalizacji. Gdy zaistnieje taka potrzeba, wówczas można omówić zakres sprawy oraz ustalić możliwość pośrednictwa kuriera, aby przyśpieszyć ten proces. Jakkolwiek, klient ma możliwość uzyskania legalizacji samemu.

11. Rejestr i protokół: Pod koniec sprawy Notariusz dokonuje formalnego wprowadzenia danych do jego rejestru. Ponadto, zatrzymuje on kopie uwierzytelnionych dokumentów w celach dowodowych.

12. Nasza odpowiedzialność: Jako Notariusze, mamy obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek roszczeń odszkodowawczych wynikających z ewentualnych błędów z naszej strony, które spowodowały stratę bądź szkodę dla Klienta.

13. Stosowane prawo: Prawem, które reguluje naszą umowę z Klientem jest prawo angielskie. W związku z powyższym, wszelkie spory dotyczące naszych usług podlegają jurysdykcji sądów angielskich.

14. Przepisy: Nasza praktyka notarialna regulowana jest przez Faculty Office Arcybiskupstwa Canterbury.

The Faculty Office
1, The Sanctuary
Westminster
London
SW1P 3JT

Email: Faculty.office@1thesanctuary.com
Strona internetowa: www.facultyoffice.org.uk

15. Ochrona danych osobowych: Informacje uzyskane od Ciebie wykorzystywane są do świadczenia usług notarialnych.

Informacje te, są przetważane zgodnie z Twoimi poleceniami oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Podczas wykonywania naszej pracy, może zaistnieć potrzeba przekazania Twoich informacji, za Twoją zgodą, osobom trzecim, takim jak tłumacze, biegli czy inni doradcy. Masz prawo do zapoznania się z informacjami na Twój temat, przechowywanymi w Kancelarii.

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy odnośnie danych nam przekazywanych, za wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do udostepnienia tych informacji odpowiednim organom.

Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przetważanie Twoich danych osobowych w ramach kancelarii Tollers Solicitors. Twoje dane mogą zostać wykorzystane do wysyłania wiadomości email, listów oraz kontaktu telefonicznego w sprawach, które naszym zdaniem, mogą być dla Ciebie interesujące.

Ponadto, zastrzegamy prawo do komunikowania się z osobami trzecimi w związku z Twoją sprawą za pomocą wiadomości email. W związku z powyższym, nie akceptujemy odpowiedzialności za dane przesyłane tą drogą komunikacji.

16. Skargi: Jeśli masz jakieś uwagi bądź skargi odnośnie naszej pracy będziemy wdzięczny za szybki kontakt. W przypadku, gdy spór nie będzie mógł zostać rozwiązany, skierujemy Twoja skargę do Izby Notarialnej, której jesteśmy członkami. Izba ta zajmuje się przeprowadzaniem postępowań skargowych i dyscyplinarnych.

Możesz również skontaktować się z Notaries Society osobiście, kierując korespondencje (bez dokumentów oryginalnych) ze szczegółowym opisem sprawy na poniższy adres:

Secretary of The Notaries Society

Old Church Chambers
23 Sandhill Road
St James
Northampton
NN5 5LH

Email: secretary@thenotariessociety.org.uk

Nawet, jeśli Twoja skarga została uznana w trakcie postępowania skargowego przez Notaries Society, pod koniec tej procedury bądź osiem tygodni po złożeniu skargi u nas, masz prawo zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli spór nie został rozstrzygnięty w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący. Skarga ta musi zostać zlożona w terminie sześciu miesiecy od zakończenia postępowania.

Legal Ombudsman

Po Box 6806
Wolverhampton
WV1 9WJ

Tel: 0300 555 0333

Email: enquiries@legalombudsman.org.uk
Strona internetowa: www.legalombudsman.org.uk